Home > Shinai & Bokken > Shinai Part & Accessories    
 
         
Deluxe Shinai String (Tsuru)
Boguzen Price: $0.99  
 
Shinai Top Leather
Boguzen Price: $2.49  
 
Nakajime Brace Leather
Boguzen Price: $2.49  
         
Shinai Top Rubber Set
Boguzen Price: $2.00  
 
Deluxe Tsuka Grip Leather
Boguzen Price: $15.99  
 
Deluxe Hand-Sawn Tsuka Grip Leather
Boguzen Price: $19.99  
         
Shinai Fix Tool
Boguzen Price: $17.99  
 
Suburiko
Boguzen Price: $23.99  
 
Shinai Shaver “Takumi(A)”
Boguzen Price: $28.99  
         
Shinai Shaver “Takumi(B)”
Boguzen Price: $19.99  
 
Pocket Shinai Shaver
Boguzen Price: $18.99  
 
Shinai Oil
Boguzen Price: $23.99  
         
Tsubaki Oil Gold (50ml)
Boguzen Price: $23.99  
 
Tsubaki Oil Natural (100ml)
Boguzen Price: $34.99  
   
         
Copyright ©2004 BoguZen.com, Inc. All Rights Reserved